www.e-laboratoria.pl

Przechowywanie materiałów łatwopalnych

24.08.2015 08:27

Wprowadzenie

Problem składowania materiałów łatwopalnych jest w Polsce regulowany przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010 r). Warto zaznaczyć, iż rozporządzenie nie odnosi się bezpośrednio do zabezpieczenia danego pomieszczenia urządzeniami tryskaczowymi, tak więc ich obecność nie zwalnia od stosowania specjalnych procedur związanych z przechowywaniem materiałów łatwopalnych.


§ 7. Czynności przy materiałach niebezpiecznych pożarowo
1. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:
1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (...) lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

(...)

4) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;
5) przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Tak więc, ze względów bezpieczeństwa, produkty łatwopalne lub wybuchowe należy przechowywać w odpowiednich szafach bezpieczeństwa. Niezależnie od stopnia łatwopalności substancji chemicznych oraz gałęzi przemysłu, w której znajdują one zastosowanie, należy je chronić przed potencjalnym pożarem i maksymalnie opóźniać zagrożenie eksplozją.

 

Obowiązujące normy europejskie

EN14470-1: nowa norma europejska, która weszła w życie w październiku 2004 roku i odnosi się do przechowywania produktów łatwopalnych w laboratoriach. Dotyczy ona tylko i wyłącznie szaf bezpieczeństwa, których pojemność wewnętrzna jest równa lub mniejsza niż 1 m3.

EN14470-2: nowa norma europejska, która weszła w życie w kwietniu 2006 roku i odnosi się do przechowywania butli ze sprężonym gazem w laboratoriach. Dotyczy ona tylko i wyłącznie szaf bezpieczeństwa, których pojemność wewnętrzna umożliwia przechowywanie butli z gazem o pojemności nieprzekraczającej 220 litrów.

 

Wymagania zasadnicze

Ochrona przeciwpożarowa W przypadku zaistnienia pożaru szafa bezpieczeństwa powinna zabezpieczyć zawartość jej wnętrza przed powstaniem dodatkowego zagrożenia lub rozprzestrzenienia się pożaru na przynajmniej 15 minut. Szafa bezpieczeństwa ogniowego powinna być sklasyfikowana zgodnie z niżej przedstawionymi typami:

 

EN 14470-1
Przechowywanie cieczy łatwopalnych
EN 14470-2
Przechowywanie butli ze sprężonym gazem
Odporność odniowa
Typ 15 Typ G15 15 minut
Typ 30 Typ G30 30 minut
Typ 60 Typ G60 60 minut
Typ 90 Typ G90 90 minut

 

Szafy bezpieczeństwa ECOSAFE

Wszystkie szafy bezpieczeństwa ogniowego znajdujące się w ofercie firmy ECOSAFE pomyślnie przeszły niszczący test ogniowy zgodnie z normami EN 14470-1 lub EN 14470-2. Testy te, przeprowadzone zostały przez zewnętrzne laboratorium, akredytowane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną

 

 Szafy bezpieczeństwa ogniowego

 

Wszystkie szafy bezpieczeństwa ogniowego znajdujące się w ofercie firmy ECOSAFE pomyślnie przeszły niszczący test ogniowy zgodnie z normami EN 14470-1 lub EN 14470-2. Testy te, przeprowadzone zostały przez zewnętrzne laboratorium, akredytowane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną.

Dodatkowo szafy bezpieczeństwa ECOSAFE mogą być wyposażone w wanienkę wychwytową do przechwytywania rozlanych cieczy, zainstalowaną poniżej najniższego poziomu składowania w szafie, przy czym jej pojemność minimalna powinna odpowiadać (w zależności od tego, który z nw. parametrów jest większy):

  • 10% objętości wszystkich przechowywanych naczyń w szafie
  • lub przynajmniej 110% objętości największego naczynia

 

Konstrukcja

Wszystkie drzwi szafy bezpieczeństwa ogniowego muszą być wyposażone w mechanizm samozamykający. Ściany boczne oraz tylna muszą charakteryzować się tą samą grubością i porównywalną konstrukcją. Postawione wymagania dotyczą konstrukcji szafy i odporności jej wnętrza na warunki powstałego w jej otoczeniu pożaru (warunki testu ogniowego podano
w normach ISO 834-1 oraz EN 1363-1).

 

Oznaczenia i etykiety

Szafy bezpieczeństwa muszą być oznaczone za pomocą zestandaryzowanych piktogramów, zgodnie z normą ISO 3864:

  • dla szaf zgodnych z normą EN 14470-1: substancje łatwopalne, zakaz palenia i używania otwartego ognia, maksymalna dopuszczalna nośność półki, maksymalna pojemność naczynia dopuszczonego do przechowywania w szafie, typ ognioodporności (15, 30, 60 lub 90 minut), podtrzymanie zamknięcia drzwi w przypadku nieużywania szafy
  • dla szaf zgodnych z normą EN 14470-2: obecność butli ze sprężonym gazem, typ ognioodporności (15, 30, 60 lub 90 minut), podtrzymanie zamknięcia drzwi w przypadku nieużywania szafy

 

Wentylacja

Szafy bezpieczeństwa muszą być wyposażone zarówno w dolotowy i wylotowy króciec wentylacyjny, jak i bezpiecznik termiczny uszczelniający system wentylacyjny szafy w przypadku powstania w jej otoczeniu pożaru. Króćce mogą posłużyć do podłączenia szafy do mechanicznego systemu wentylacji wywiewnej. Wydajność systemu wentylacyjnego powinna być tak dobrana, aby w zamkniętej szafie zapewnić przynajmniej 10 wymian powietrza w ciągu godziny.  

 

Na podstawie artykułu ECOSAFE: "EN 14470-1 SAFETY CABINETS FOR FLAMMABLE AND EXPLOSIVE PRODUCTS EN 14470-2 SAFETY CABINETS FOR GAS CYLINDERS" www.ecosafesa.com/uk/norms-en-14470-1-safety-cabinets-for-flammable-and-explosive-products-en-14470-2-safety-cabinets-for-gas-cylinders.php

 

W naszym katalogu: Szafy bezpieczeństwa przeciwogniowe

W naszym katalolgu: Kontenerki do przechowywania cieczy łatwopalnych

 

Opublikowane w: Poradnik laboratoryjny
Autor:

ECOSAFE, Tłumaczenie: Daniel Kosman

Rekomendowani producenci