www.e-laboratoria.pl

Porównanie testów na Salmonellę

21.12.2012 14:39

testy-na-salmonelle

 

Autorzy:
H. KODAKA S. MIZUOCHI K. FUKUDA K. HORIGOME
(Research Laboratory, Nissui Pharmaceutical Col, Ldt.
1075-2, Hokunanmoro, Yuuki-shi, Ibaraki 307)

Pełny tytuł pracy:
Ocena laboratoryjna testów FoodStamp pod kątem wykrywania Nissui Salmonella

Poniżej przedstawiono obszere fragmenty pracy badawczej dotyczącej porównania różnych metod wykrywania bakterii Salmonella.

 

Większość serotypów bakterii Salmonella jest patogenami powodującymi infekcje. Ogólnie określa się, że ilość kolonii bakterii w 1g żywności mogąca spowodować u człowieka zakażenie, wynosi 104 do 108. Drób, bydło, trzoda chlewna i inne zwierzęta domowe są nosicielami tej bakterii.

W klasycznych metodach wykrywania Salmonelli, czas niezbędny do uzyskania wyniku wynosi 72 godz. Test jest przeprowadzany przez kwalifikowanego technika odpowiedzialnego za pozyskanie próbki oraz jej obórkę. Uproszczone metody wykrywania salmonelli są zatem bardzo cenne, gdyż mogą ułatwić procedury i skrócić czas oraz koszty testów.

Poniżej przedstawiono porównanie metod uproszczonych z metodami laboratoryjnymi przy zastosowaniu medium L-MLCB, które jest ulepszoną wersją MLCB oraz metody wymazówkowej z użyciem gazy i wymazówek z końcówką bawełnianą.

 

Materiały testowane

  • ceramika gliniana
  • stal nierdzewna 304 2T
  • guma naturalna
  • drewno cyprysu japońskiego

We wszystkich przypadkach testowana powierzchnia wynosiła 100cm2.

 

Roztwory bakteryjne

  • Roztwór bakteryjny na bazie bulionu tryptonowo sojowego TSB (pochodzenie: Nissui Pharmaceutical), w którym kultywowano bakterie salmonelli przez okres 24godz. w temp. 37C.
  • Medium L-MLCB z dodatkiem laktozy w stosunku 1%.

 

Aplikacja
Roztwór bakteryjny rozcieńczono w 10 etapach w sterylnym roztworze soli fizjologicznej, po czym 100ul roztworu o stężeniu 10-4  - 10-8 rozstało naniesione na badaną powierzchnie za pomocą pipetora tak, że uzyskano koncentrację 1-1,000 jednostek na 100cm2. Roztwór rozprowadzano aplikatorem Conradi.

 

Metody obliczeniowe
Testowy roztwór bakteryjny został rozcieńczony w 10 etapach w sterylnym roztworze soli fizjologicznej i 1ml każdego został naniesiony na sterylną szalkę Petriego z TSB, a następnie inkubowany. Ilość kolonii była zliczana po 24 godz. w temp. 37C i z tej wartości wyliczono liczbę bakterii na każdej próbce.

 

Metoda odciskowa
Do badanych powierzchni (100cm2) ze stali nierdzewnej, ceramiki, gumy i drewna, równomiernie dociskano test NISSUI FoodStamp Salmonella. Po okresie inkubacji określano obecność kolonii zabarwionych na czarno i zliczano.

 

Metoda wymazówkowa
Przygotowano gazę zgodnie z wytycznymi Sanitary Inspection Act Commentary (1990). Dwa arkusze gazy o pow. 100cm2, zgodnej z pharmacopoeia (ciężar: ok. 0.36 g; zdolność obsorpcyjna wody: ok. 2.74 ml), złożono 6 razy. Na górną powierzchę każdej naniesiono 1ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej, po czym sterylizowano w temp. 121C przez 15 min.

W przypadku wymazówek, sterylne aplikatory zostały zwilżone w sterylnym roztworze soli fizjologicznej, po czym nadmiar został odprowadzony na krawędzi probówki. Po uzyskaniu wymazu z każdego materiału, gaza została umieszczona w woreczku stomacher i homogenizowaniu, zaś uzyskana po 1 min ciecz była brana pod uwagę jako roztwór bazowy.

W przypadku aplikatorów, po uzyskaniu wymazu były one zanurzane w średniej wielkości próbkach zawierających 10ml roztworu sterylnej soli fizjologicznej i po 1 min wytrząsania na wstrząsarce uzyskany roztwór brano jako roztwór bazowy.

Tak uzyskane roztwory bazowe były rozcieńczane w 10 etapach i wykorzystane  do określenia liczby baterii.

 

Metoda MPN (najbardziej prawdopodobnej liczby)
1ml każdego z roztworów przygotowanych dla metody wymazówkowej (roztwór bazowy, 10-1, 10-2) zostały zaszczepiony do trzech probówek z medium SBG. Po inkubacji trwajacej 24h w temp. 37C, zawartość z 1 ezy platynowej została rozprowadzona na podłożu LMLCB a po następnej 24-ro godzinnej inkubacji w temp. 37C, próbówki zawierające czarne kolonie były określane jako dające wynik pozytywny. Następnie MNP było określane metodą trzech probówek.

 

Współczynnik korelacji
Współczynnik korelacji pomiędzy ilością bakterii  w czasie testu a ilością bakterii na wymazach określano z użyciem metody wymazówkowej, metody MNP oraz metody odciskowej.

Rys. 1. Zalezność pomiędzy liczbą bakterii rozprowadzoną na ceramice glinianej, a liczbą bakterii wykrytych 5 różnymi metodami.

 

 


Rys. 2. Zależność pomiędzy liczbą bakterii rozprowadzonych na stali nierdzewnej, a liczbą bakterii wykrytych 5 różnymi metodami. 

 


 Rys. 3. Zależność pomiędzy liczbą bakterii rozprowadzonych na gumie naturalnej, a liczbą bakterii wykrytych 5 różnymi metodami.

 

 

 Rys. 4. Zależność pomiędzy liczbą baterii rozprowadzonych na drewnie, a liczbą bakterii wykrytych 5 róznymi metodami.

 

Wnioski
Porównanie przeprowadzono dla metody odciskowej i wymazówkowej dla wymazów z powierzchni ze stali nierdzewnej, gumy i drewna, ze sztucznie zaszczepionymi  bakteriami Salmonella. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą bakterii uzyskaną metodą odciskową, wymazówkową z użyciem gazy i aplikatora i metodą MPN był większy dla metody odciskowej niż dla metody wymazówkowej i MPN. Zakłada się, że przyczyną było dodatkowe rozcieńczanie w metodach MNP i wymazówkowej w trakcie przygotowywania roztworu bazowego dla niskich stężeń.

Badana tu metoda odciskowa FoodStamp wykazuje wysoką korelację z metodami konwencjonalnymi i sugeruje się, że może być ona użyteczna jako rutynowe narzędzie do przeprowadzania testów na obecność bakterii Salmonella w środowisku, które może mieć styczność z zanieczyszczeniami fekalnymi zwierząt będących nosicielami bakterii.

 

W naszym katalogu: Testy FoodStamp na Salmonellę, Coli, gronkowce i inne

 

 

   

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz sie do naszego Newsletter'a!
Wystarczy podać swój e-mail by otrzymywać ciekawe artykuły i porady poświęcone technice laboratoryjnej.

 
   
Opublikowane w: Recenzje sprzętu
Autor:

H. KODAKA S. MIZUOCHI K. FUKUDA K. HORIGOME, tłum. Jan Iwanicki

Rekomendowani producenci